Regulamin Użytkownika

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady korzystania przez Użytkowników, z usług rejestru operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych, dostępnych za pośrednictwem Krajowego Systemu Informacji Dronowej (KSID). Dostęp do rejestru operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych jest zagwarantowany Użytkownikom poprzez stronę internetową: drony.gov.pl
 2. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
  1. administrator danych — administratora danych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  2. bezzałogowy statek powietrzny — bezzałogowy statek powietrzny w rozumieniu art. 3 pkt 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1, z późn. zm.);
  3. dane osobowe — informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, o której dane są zbierane w ramach korzystania przez Użytkownika rejestru operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych, ze strony internetowej drony.gov.pl, oraz w KSID — m.in. w zakresie niezbędnym do wpisu do rejestru, składania oświadczeń oraz przeglądania danych dotyczących kwalifikacji pilotów bezzałogowych statków powietrznych i operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych i danych dotyczących używanych systemów bezzałogowych statków powietrznych; dane te są również zapisywane w plikach cookies.
  4. operator SBSP — operator systemu bezzałogowego statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 45, z późn. zm.);
  5. pilot BSP — pilot bezzałogowego statku powietrznego w rozumieniu art. 3 pkt 31 rozporządzenia nr 2018/1139/UE;
  6. SBSP — system bezzałogowego statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych;
  7. uwierzytelnienie — proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości Użytkownika logującego się do rejestru operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych;
  8. Użytkownik — korzystająca z KSID:
   1. osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych uprawniona do korzystania z rejestru operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych lub upoważniona przez innego Użytkownika na jego ryzyko i odpowiedzialność;
   2. osoba fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w tym osoba w wieku pomiędzy 16 rokiem życia a pełnoletniością pod warunkiem wyrażenia zgody przez jej rodzica albo przedstawiciela ustawowego;
   3. osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym przedsiębiorca, stowarzyszenie, fundacja.
 3. System KSID jest elektroniczną platformą usług umożliwiającą rejestrację operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych wykonujących operację przy użyciu systemu bezzałogowego statku powietrznego, których przepisy prawa zobowiązują do rejestracji.
 4. Korzystając z KSID, Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w plikach cookies danych o sposobie korzystania przez niego z tego serwisu. Dane zapisane w plikach cookies są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.
 5. System KSID aktualnie umożliwia Użytkownikowi:
  1. dostęp do wystawionych dla Użytkownika dokumentów poświadczających na profilu operatora uprawnienia operatora SBPS oraz — jeżeli zostało utworzone — na profilu pilota kwalifikacje pilota BSP;
  2. dostęp do wzorów wymaganych przepisami prawa wniosków w obszarze wykonywania operacji przy użyciu systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii szczególnej;
  3. umożliwienie złożenia dokumentów w formie elektronicznej, w tym oświadczeń oraz pełnomocnictw.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z KSID w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Korzystanie z KSID jest bezpłatne.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie odpowiada za szkody powstałe w związku z działaniem KSID, jej użytkowaniem, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu KSID czy też nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 8. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do KSID z przyczyn niezależnych od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 9. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego udostępnia Użytkownikom KSID dostępną na stronie internetowej drony.gov.pl, po zalogowaniu się.
 10. Z KSID może korzystać Użytkownik, który aktywował konto w KSID, oraz — w ramach funkcjonalności KSID — również rodzic albo przedstawiciel ustawowy danego Użytkownika lub jego pełnomocnik ustanowiony za pośrednictwem KSID.
 11. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie i jest zobowiązany do ich przestrzegania.
 12. Konto w KSID aktywuje się poprzez zalogowanie się za pomocą serwisu internetowego drony.gov.pl, po uwierzytelnieniu się, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz klauzuli RODO.
 13. Użytkownik ma prawo korzystać z usług dostępnych w KSID z chwilą aktywacji konta.
 14. Każdy Użytkownik posiada tylko jedno konto KSID.
 15. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innych osobom, z wyłączeniem przypadków gdy dana osoba działa — w ramach funkcjonalności KSID — jako rodzic albo przedstawiciel ustawowy danego Użytkownika lub jego pełnomocnik ustanowiony za pośrednictwem KSID.
 16. Polityka prywatności opisująca, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane w KSID, dostępna jest pod adresem: https://drony.gov.pl/polityka-prywatnosci oraz w klauzuli RODO.
 17. Do dostępu do aktualnych dokumentów znajdujących się w KSID wymagany jest dostęp do sieci Internet.
 18. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem KSID, niebędących danymi osobowymi tego Użytkownika, jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 19. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z KSID.
 20. Użytkownik może w dowolnym czasie przestać korzystać z KSID.
 21. Użytkownik korzysta z KSID dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 22. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, że Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa, bądź szkodę wyrządzoną działaniem Użytkownika związanym z korzystaniem przez niego z KSID, w szczególności związane z nieuprawnionym udostępnieniem osobom trzecim danych osobowych dostępnych za pomocą funkcji oferowanych przez KSID.
 23. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody będące wynikiem niedokonania przez Użytkownika aktualizacji;
  2. szkody będące wynikiem korzystania przez Użytkownika z KSID w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  3. jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do pobrania przez aplikację KSID, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik;
  4. nieprawidłowości funkcjonowania KSID wynikających z nieprawidłowości działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik, w szczególności za nieuprawniony dostęp i działania, będące wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego, bądź niezabezpieczenia go przez Użytkownika.
 24. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, że przewiduje się dalszy rozwój KSID oraz wprowadzanie nowych funkcji w przyszłości, co może powodować konieczność aktualizowania KSID, w tym powstanie obowiązku potwierdzania zapoznania się z nowymi wersjami Regulaminu. O rozszerzeniu funkcjonalności i wynikających stąd zmianach dla użytkowania Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje w komunikatach prasowych. Ponadto o zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany podczas uwierzytelniania.
 25. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ma prawo do dokonywania niezbędnych przerw w dostępie do świadczonych usług w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi lub modernizacyjnymi.
 26. O przerwie w dostępie do świadczonych usług, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może poinformować za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatu typu "Push" lub na stronie internetowej oraz poprzez portale społecznościowe.
 27. W przypadku zaistnienia awarii, która może spowodować czasowe utrudnienie w dostępie do świadczonych usług, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje o awarii i przewidywanym czasie jej usunięcia poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz poprzez portale społecznościowe.
 28. Majątkowe prawa autorskie do KSID należą do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej reprezentowanego przez Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 29. Udzielona licencja jest niewyłączna, nieprzenoszalna i nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 30. Licencja jest udzielana na czas korzystania z KSID zgodnie z jej przeznaczeniem.
 31. Korzystanie z aplikacji KSID nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich.
 32. Niniejszy Regulamin obowiązują od dnia jego opublikowania.
 33. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w postaci umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 34. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 35. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.
 36. W przypadku zmiany treści Regulaminu Użytkownik zarejestrowany zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania.
 37. KSID wykorzystuje zaawansowane rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa KSID. Jednakże każdy Użytkownik zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo urządzenia, za pomocą którego korzysta z KSID.
 38. W tym celu wskazane jest postępowanie zgodne z następującymi zaleceniami:
 39. Przed zalogowaniem się na swoje konto należy sprawdzić:
  1. czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia;
  2. czy w przeglądarce występują informacje wskazujące, że połączenie jest szyfrowane, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, co gwarantuje, że sesja jest szyfrowana protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację. W zależności od przeglądarki, kłódka może pojawić się w pasku adresowym lub w pasku stanu w dolnej części ekranu;
  3. zawsze należy sprawdzać ważność i poprawność certyfikatu strony do logowania.
 40. Praca w KSID:
  1. nie wolno logować się do KSID z adresu strony, przesłanej przez innego Użytkownika drogą elektroniczną (np. w wiadomości e-mail, wiadomości w komunikatorze internetowym lub portalach społecznościowych);
  2. nie należy logować się do KSID z komputera, na którym jest już zalogowany inny Użytkownik;
  3. po zalogowaniu do KSID nie należy pozostawiać komputera bez nadzoru, w szczególności należy zablokować do niego dostęp;
  4. należy zwracać uwagę na komunikaty pojawiające się w oknie przeglądarki oraz nie należy lekceważyć komunikatów o zaistniałych zagrożeniach wysyłanych przez systemy zabezpieczające komputer;
  5. po zakończeniu pracy należy wylogować się z KSID;
  6. nie powinno się korzystać z KSID w miejscach publicznych, np. korzystając z kafejek internetowych lub logując się za pośrednictwem ogólnie dostępnych, niezabezpieczonych sieci Internet.
 41. Wszelkie zdarzenia, w tym próby logowania do KSID, zarówno udane jak i nieudane są rejestrowane.
 42. Wszystkie czynności wykonywane po zalogowaniu do KSID są rejestrowane.
 43. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie bierze odpowiedzialności za stan systemu operacyjnego urządzeń stacjonarnych lub mobilnych Użytkownika, na których loguje się on do KSID, w szczególności za nieuprawniony dostęp i działania będące wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez Użytkownika.

Regulamin ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247) przy ul. Marcina Flisa 2.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@ulc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres mailowy daneosobowe@ulc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Prezesie w związku z prowadzeniem przez Prezesa ULC rejestru operatorów bezzałogowych systemów powietrznych w myśl rozporządzenia (UE) 2019/947 w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.
 5. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu spełnienia przez Prezesa ULC wymagań art. 14 rozporządzenia (UE) 2019/947 w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Dane będą przetwarzane do celów realizacji działań w zakresie nadzoru, zarządzania nimi i ich monitorowania zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/947.
 6. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Polskiej Agencja Żeglugi Powietrznej w związku z możliwością przeprowadzenia w systemie drony.gov.pl procesu zarejestrowania informacji o zamiarze wykonania lotu bezzałogowym statkiem powietrznym.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione służbom porządku publicznego (w szczególności: Policji, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu), właściwym organom o których mowa w art. 74 rozporządzenia UE 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w związku z obowiązkiem udostępniania i wymiany tych danych.
 8. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres 5 lat.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 11. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 13. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.